POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Dane Administratora Danych Osobowych (ADO):

Administratorem danych osobowych (ADO) jest: ABAD ul. Michała Spisaka 17, 02-495 Warszawa, NIP: 5221712807

ADO ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie: ABAD ul. Michała Spisaka 17, 02-495 Warszawa lub mailowo za pomocą formularza kontaktowego.

II. Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1).

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Dane osobowe przetwarzane są w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego krzyzaki.sprawnymechanik.pl

Oznacza to m. in. realizację takich zadań jak:

1. Prawidłowa realizacja usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacja składanych zamówień;
2. Realizacja składanych zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego krzyzaki.sprawnymechanik.pl;
3. Rozpatrywanie składanych reklamacji oraz zwrot świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
4.
Wykonywanie ciążących na nas obowiązków prawnych takich jak wystawianie i przechowywanie faktur;
5.
Działania marketingu bezpośredniego jeżeli Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie od nas drogą elektroniczną informacji handlowych, informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach;
6.
Analizy statystycznej na potrzeby wewnętrzne marketingu jak i rozwoju naszych produktów oraz usług;
7. Weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej z wykorzystaniem naszych własnych danych, jak i tych pochodzących z innych źródeł.

ADO będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie niezbędnym dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez nas, a w szczególności marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług i dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Jakie dane zbieramy?

Dane niezbędne do rejestracji i realizacji zamówień gromadzone przez ADO to:

1. Imiona i nazwisko;
2. Data urodzenia;
3. Adres korespondencyjny, w przypadku wysyłki towarów;
4. Adres poczty elektronicznej;
5. Numer telefonu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w sklepie internetowym krzyzaki.sprawnymechanik.pl.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane przekazujemy upoważnionym przez nas jako ADO podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu na podstawie zawartej umowy. W szczególności są to podmioty kadrowe, księgowe, drukujące faktury, z którymi zawarliśmy stosowne umowy. Są to np.:

1. Podmioty świadczące nam pomoc prawną, podatkową lub rachunkową;
2. Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
3. Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu np. dokonania zwrotów na Państwa rzecz;
4. Podmioty nabywające wierzytelności (w celu obrony naszych roszczeń z tytułu umowy).

Jakie mają Państwo prawa?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, gwarantujemy Państwu możliwość:

1. Dostępu/wglądu do swoich danych osobowych;
2. Aktualizacji przetwarzanych przez nas danych;
3. Ograniczenia przetwarzania danych;
4. Usunięcia przetwarzania danych;
5. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
6. Usunięcia całego konta.

Stosowną prośbę należy przekazać do naszego Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie: ABAD ul. Michała Spisaka 17, 02-495 Warszawa, poprzez formularz kontaktowy.

III. Zasady bezpieczeństwa

ABAD zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieganie bezprawnemu przetwarzaniu danych, ich utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Dokładamy również szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

- poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
- aktualne i dokładne,
- uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
- nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
- bezpiecznie przechowywane,

Klient dla bezpieczeństwa konta powinien pamiętać o:

1. ustanowieniu loginu i trudnego hasła, zalecamy stosowanie ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;
2. każdorazowym wylogowaniu się ze strony krzyzaki.sprawnymechanik.pl. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony krzyzaki.sprawnymechanik.pl. Wylogowanie ze strony krzyzaki.sprwnymechanik.pl nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony w zakładce „Moje konto”;
3. zachowaniu loginu i hasła do konta w tajemnicy, nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) osobom trzecim;
4. korzystaniu z programów antywirusowych oraz skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;
5. korzystaniu ze strony i Sklepu internetowego krzyzaki.sprawnymechanik.pl za pośrednictwem zaufanych komputerów;
6. jeśli jednak trzeba skorzystać ze strony lub Sklepu internetowego krzyzaki.sprawnymechanik.pl za pomocą obcego komputera, trzeba pamiętać o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron.

IV. Informacje techniczne

Pliki cookie

Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego krzyzaki.sprawnymechanik.pl na urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego krzyżaki.sprawnymechanik.pl tzw. pliki cookie.

Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Informujemy jednak, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

Ustawienia przeglądarki urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażamy zgodę, aby pliki te zapisywane były na naszych urządzeniach.

Wykorzystujemy trwałe pliki cookie, które są zachowywane podczas zamykania przeglądarki. Oznacza to, że nawet jeśli zamkniemy stronę dziś i powrócimy do niej w przyszłości, strona internetowa będzie wiedzieć, że jesteśmy powracającym gościem.

Pozostałe informacje

Stosujemy najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Wykorzystujemy nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym połączenia szyfrujące.

Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

V. Postanowienia końcowe

W związku z rozwojem i postępami techniki zasady, które zostały określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Klient zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej.

Data ostatniej aktualizacji Polityki 23.03.2018